Reglement 2024 nl

1. Algemene voorwaarden

2. Toegangsvoorwaarden

3. Het verloop van de wedstrijd

4. Algemene regels en andere informatie

1. Algemene voorwaarden

1. De wedstrijd staat open voor jonge kandidaten van alle nationaliteiten van over de hele wereld. De onderverdeling bestaat uit 2 disciplines:

Snaarinstrumenten (viool, altviool, cello)

1e leeftijdsgroep – 15-20 jaar

2e leeftijdsgroep – 21-35 jaar

(inclusief op het moment van registratie)

Kamermuziekensembles (Snaarinstrumenten of Snaarinstrumenten met piano): geen leeftijdsgrens

2. De competitie bestaat uit 2 openbare rondes

3. De volgorde waarin de deelnemers zullen optreden, wordt willekeurig bepaald. De volgorde wordt door alle rondes van de wedstrijd heen gehouden. Alle deelnemers moeten echter voorbereid zijn op mogelijke de veranderingen in het schema en de volgorde van uitvoeringen.

4. Een lid van de jury kan geen punten toekennen aan zijn / haar eigen huidige studenten. Ook mag hij/zij niet stemmen op een kandidaat die familie is van het betreffende jurylid.

5. Prijzen zijn ingedeeld per discipline en leeftijdsgroep en kunnen worden gedeeld of niet worden toegekend, volgens het besluit van de jury en het Organiserend comité:

1° prijs – diploma en laureaat, speciale prijs

2° prijs – diploma en laureaat, speciale prijs

3° prijs – diploma en laureaat, speciale prijs

6. De jury en het Organiserend comité kunnen speciale prijzen toekennen voor deelnemers, docenten en begeleiders:

– De beste uitvoering van een werk van een Belgische componist
– Beste begeleider van de wedstrijd
– Beste altviolist van de wedstrijd
– Beste cellist van de wedstrijd
– Beste violist van de wedstrijd
– Jonge Belofte Award (toegekend door de vereniging Triomphe de l’Art, asbl)
– Speciale prijzen (prijzen) van Triomphe de l’Art, asbl: concert op het jaarlijks muziekfestival “Triomphe de l’Art”
– Speciale prijs van Rose d’Anvers (Rose met diamanten)
– Masterclass van een of meer juryleden

7. De jury heeft het recht om:

a) niet alle prijzen toe te kennen inclusief Gran Prix;

b) prijzen te delen (behalve Grote Prijs) tussen kandidaten;

c) het diploma “Laureaat van de internationale wedstrijd Triomphe de l’Art” uit te reiken.

8. De beslissing van de jury is definitief en onherroepelijk.

9. De resultaten van de wedstrijd worden niet vroeger dan het laatste galaconcert bekendgemaakt.

10. Pianisten die door de organisatoren van de wedstrijd zijn aangewezen (officiële pianisten) ter beschikking van de deelnemers. Als een deelnemer een pianist nodig heeft, is het noodzakelijk dit aan te geven in het inschrijvingsformulier. Deelnemers kunnen echter een persoonlijke begeleider hebben. Als dit het geval is, moet dit worden aangegeven op het inschrijvingsformulier (evenals het behorende instrument).

Het inschrijfgeld voor de deelnemer die de pianist van het officiële concours nodig heeft, vind je in de tabel hier. Houd er rekening mee dat de betaling van de aanvraagkosten moet worden gedaan met 1 bankoverschrijving. Aparte of uitgestelde bankoverschrijving voor alleen pianistbegeleiding wordt niet geaccepteerd.
De diensten van de pianist van de officiële wedstrijd omvatten 35 minuten repetitie met de deelnemer voor de 1e en 2e ronde samen, evenals begeleiding van de pianist tijdens de wedstrijdrondes en het galaconcert voor de deelnemer.

De organisatoren van de wedstrijd stellen alleen pianobegeleiders en alleen piano-instrumenten ter beschikking. Alle andere soorten begeleidende instrumenten moeten door de kandidaat (of zijn persoonlijke begeleider) voor eigen rekening worden meegebracht. De reis- en verblijfskosten van persoonlijke begeleiders worden NIET door de wedstrijd vergoed. Het schema van de repetities moet worden bepaald in onderling overleg tussen begeleider en deelnemer. Partituren moeten samen met het inschrijvingsformulier worden verzonden naar de volgende e-mail:

competition@triomphedelart.org

Handgeschreven partituren worden niet geaccepteerd. De kwaliteit van de scores in elektronisch formaat moet hoog zijn. Anders garandeert de pianist de kwaliteit van zijn begeleiding niet.

Kandidaat moet de partituren voor de officiële pianisten (als de kandidaat niet door een eigen pianist wordt begeleidt) van de wedstrijd sturen, samen met zijn / haar inschrijvingsformulier voor de competitie. Als de kandidaat de scores verzendt na 15 januari 2024, hebben officiële pianisten het recht om te weigeren of om extra kosten aan te vragen.

11. De deelnemer heeft het recht om de volgorde te kiezen waarin hij / zij de verschillende werken in zijn / haar programma zal spelen. Hij moet deze keuze in het inschrijvingsformulier vermelden. Na 15 januari 2024 kan het programma van de kandidaat en zijn gekozen volgorde niet worden gewijzigd. Anders behoudt het organisatiecomité zich het recht voor om de kandidaat te diskwalificeren.

12. Door deel te nemen aan de wedstrijd, verlenen de kandidaten en hun begeleiders de Triomphe de l’Art asbl, het recht om de uitvoeringen te registreren en te reproduceren tijdens de wedstrjd en de concerten in elk bestaand of toekomstig medium, alsmede het recht om hun uitvoeringen uit te zenden via televisie- of radiouitzendingen, inclusief internet, kabelnetwerken, en andere uitzendingen, live of vooraf opgenomen, in België of in het buitenland.

13. Alle deelnemers zijn verplicht om te presteren zonder aanspraak te maken op enige compensatie. Tijdens het Gala-concert moet de deelnemer het werk uitvoeren van een componist van vóór 1953.

14. De winnaar van de Grote Prijs en de winnaars van de eerste prijs van de vorige edities van de wedstrijd komen alleen in aanmerking voor deelname aan een volgende editie van de wedstrijd door zich in te schrijven voor een andere leeftijdsgroep of/en een andere discipline.

15. In de discipline “Snaarinstrumenten” moet het gehele programma van de deelnemer live uit het hoofd worden gespeeld, behalve voor sonates. In de discipline “Kamermuziekensemble” kunnen de deelnemers gebruik maken van de partituur .

16. In geval van niet-naleving van de bovengenoemde voorwaarden, verliest de muzikant al zijn / haar prijzen.

2. Toegangsvoorwaarden

1. Uiterste aanvraagdatum: 15 januari 2024

2.  De kandidaat kan Online inschrijven op onze website of door het invullen (in het Engels, Frans of Nederlands) en het ondertekenen van inschrijvingsformulier die beschikbaar zijn op dezelfde pagina van onze website. In dit geval moeten de inschrijvingsformulieren per e-mail worden verzonden naar: competition@triomphedelart.org

Op het inschrijvingsformulier moet de kandidaat verplicht het volgende invullen:

Voor- en achternaam van de kandidaat

Geboortedatum en leeftijdsgroep
Onderwijsinstelling (school,universiteit) en de contactgegevens van de instelling.
De verkregen diploma’s en huidige studies.
Adres, telefoonnummer, email.
Uit te voeren programma bij elke ronde, met vermelding van de componisten en werken.
Voor-en achternaam van de eigen begeleider (indien van toepassing) alsmede hun adres, telefoonnummer en e-mail.

De Directie behoudt zich het recht om alle informatie en foto’s te gebruiken voor mediadoeleinden. Alle audio en video-rechten behoren toe aan de vzw “Triomf van de Kunst”.
De kandidaten die toegelaten worden tot de wedstrijd krijgen een officiële uitnodiging.

3. Een officieel document (origineel of een gecertificeerde kopie) dat de nationaliteit en de geboortedatum van de kandidaat waarborgt.

4. Een kort CV in het Engels, Frans of Nederlands (die zal worden gepubliceerd), met vermelding van de studies, leraren, voornaamste concerten, recitals, en prijzen.

5. Een duidelijke foto (Min 300 dip) op te publiceren in de brochure, en een gekleurde pasfoto (3×4).

6. Eventuele afschriften van laureatengetuigschriften, persberichten, concertprogramma’s etc.

7. Ischrijvingsgeld

Discipline: Snaarinstrument
  Vergoeding zonder pianist van de wedstrijd Vergoeding met de pianist van de wedstrijd
1e leeftijdsgroep 100 € 150 €
1e leeftijdsgroep
student aan de muziekacademie of het conservatorium van Brussel
80 € 130 €
2e leeftijdscategorie 120 € 170 €
2e leeftijdscategorie
student aan de muziekacademie of het conservatorium van Brussel
100 € 150 €
Discipline: Kamermuziekensembles
  Vergoeding voor elk lid van de kamermuziekgroep
Musicus van een kamermuziekgroep 70 €
Musicus van een kamermuziekgroep
student aan de muziekacademie of het conservatorium van Brussel
60 €

Student van de Brusselse muziekacademie of het conservatorium moet een officieel ondertekend attest van de onderwijsinstelling voorleggen waarin wordt bevestigd dat hij/zij student is van de onderwijsinstelling voor het lopende academiejaar.

Het inschrijvingsgeld dient met bankoverschrijving betaald te worden (commissie is ten laste van de kandidaten) ten laatste tegen 15 januari 2024 op de rekeningnummer:

IBAN: BE27 0018 5876 0173
BIC: GEBABEBB
Rekeninghouder: Triomphe de l’Art, asbl

Gelieve de naam, voornaam en het land te vermelden in de mededeling en per mail een afschrift van het betalingsbewijs van de bank te sturen.
Bevestiging van de acceptatie wordt aan de kandidaat via mail verzonden kort nadat zijn COMPLETE aanvraag wordt ingediend, ten laatste tegen 15 januari 2024.

HET BETAALDE INSCHRIJFGELD KAN NIET TERUGBETALEN OF ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE WORDEN OVERGEDRAGEN NAAR DE VOLGENDE WEDSTRIJD.

8. Het Organiserend comité is niet verantwoordelijk voor het verlies van documenten en materialen van de kandidaat.

9. Alle materialen die naar het Organiserend comité worden gestuurd, moeten beschikbaar zijn in de officiële talen van de wedstrijd: Engels, Frans of Nederlands.

10. Kandidaten en personen die hen vergezellen moeten zelf voor hun visumsvisa zorgen. Het organisatiecomitéOrganiserend Comité kan op verzoek van de kandidaat een officiële uitnodiging voor de wedstrijd versturen. Tegelijkertijd zijn de wedstrijd en het Organiserend comité niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke weigering van visa of andere juridische kwesties. Deelnemers zijn ook verantwoordelijk voor het betalen van transportkosten voor hun instrumenten.

3. Het verloop van de wedstrijd

1. Elke kandidaat wordt toegelaten tot de openbare rondes en stemt ermee in om deel te nemen aan die rondes, tenzij anders bepaald door Organiserend comite. In dit geval kunnen het tijdstip en de datum van de uitvoering door het Organiserend comité worden gewijzigd.

2. In alle rondes speelt de kandidaat met begeleiding of a capella.

3. Als de deelnemer uitvoert met de officiële begeleiding van de wedstrijd, moet de deelnemer exact dezelfde versie meenemen als deze die werd bezorgd voor de begeleider.

4. Deelnemers dekken hun eigen reiskosten, evenals voedsel en accommodatie

5. Tijdens het galaconcert moet de deelnemer gekleed zijn in het concertpak en bijbehorende schoenen.

6. Het Organiserend comité kan de deelnemers aanbevelingen geven voor hotels of bed & breakfasts. Boeking en betaling gebeurt door de deelnemers zelf.

7. Reiskosten en verblijf tijdens de wedstrijd van ouders, persoonlijke begeleiders, leerkrachten of andere begeleidende personen worden door de kandidaat zelf betaald. Zonder afbreuk te doen aan het hoger vermelde, kan het Organiserend Comité bijstaan bij het regelen van huisvesting van deze personen.

8. De geëlimineerde deelnemers en hun delegatie moeten verder hun verblijfkosten dragen als ze tot het einde van de wedstrijd blijven.

9. Het Organiserend comité zal de deelnemers meer informatie verschaffen over het openbaar vervoer en mogelijke accommodaties in Brussel.

10. Prestaties van deelnemers worden door een internationale jury bij geheime stemming beoordeeld.

11. De beslissingen van de jury in alle stadia zijn onherroepelijk en kunnen niet worden besproken, herzien of betwist.

12. De jury heeft het recht om de uitvoering van de kandidaat te onderbreken. De jury en het Organiserend comité hebben het recht om het programma van de kandidaten op te delen of in te korten door een of meerdere stukken uit het programma te verwijderen

13. De dag vóór het galaconcert hebben de Voorzitter en de jury het recht om een stuk voor de kandidaat uit zijn of haar repertoire te halen om op te treden tijdens het galaconcert.

14. De Voorzitter en de jury selecteren kandidaten die zullen optreden tijdens het laatste galaconcert. Geselecteerde kandidaten moeten spelen tijdens het galaconcert. Als geselecteerde kandidaten de geselecteerde stukken niet uitvoeren tijdens het galaconcert, behoudt het Organiserend comité zich het recht om de persoon uit de wedstrijd te halen, om de titel van winnaar, diploma of enige andere speciale prijs te behalen. verdiend bij de competitie

4. Algemene regels en andere informatie

1. De eindbeslissing voor alle zaken ivm. de organisatie en de uitvoering van de wedstijd ligt bij het Organiserend comité.

2. In geval van overtreding van het wedstrijdreglement hebben het Organiserend comité en de jury het recht om de deelnemer uit de wedstrijd te verwijderen.

3. Deelnemers en juryleden moeten zich tijdens de wedstrijd onthouden van uitspraken in de media, tenzij dit wordt opgelegd door het Organiserend Comité.

4. De Vereniging “Triomphe de l’Art, asbl” heeft de exclusieve rechten (van toepassing op alle landen) op de audio / video-opnames, bewerkingen, productie en distributie van materialen in alle rondes van de wedstrijd, inclusief de openings- en sluitingsceremonie van de wedstrijd. De vereniging “Triomphe de l’Art, asbl” heeft het exclusieve recht om de opgenomen audio / video-inhoud gratis te gebruiken en zonder toestemming van de deelnemers, begeleiders en juryleden die hebben deelgenomen aan concerten tijdens de competitie.

5. Geen opname audio- of video-apparatuur is toegestaan op de rondes en gala-concerten (inclusief interviews) van de wedstrijd, tenzij officieel verplicht gesteld door het Organiserend Comité. Anders behoudt het organisatiecomité zich het recht voor om opnames die tijdens de wedstrijd zijn gemaakt in beslag te nemen of juridische stappen te ondernemen tegen de persoon die de opname heeft gemaakt.

6. De vereniging “Triomphe de l’Art, asbl” heeft het recht de rechten zoals vermeld in punt 5 van dit reglement over te dragen aan derden.

7. De officiële talen van de wedstrijd zijn Engels, Frans en Nederlands. De teksten in het Engels zijn juridisch bindend. Als iemand een officiële vertaling van deze voorwaarden of van de andere materialen van de wedstrijd wil maken, moet deze persoon de vereniging “Triomphe de l’Art, asbl” of het Organiserend comité op de hoogte brengen. Zonder hun andersluidend akkoord zijn het Organiserend Comité en de Vereniging “Triomphe de l’Art, asbl” niet verantwoordelijk voor de mogelijke problemen veroorzaakt door onnauwkeurigheden in de vertaling van de bovengenoemde materialen.

8. De medische verzekering en verzekering tegen verlies en beschadiging van het instrument of de bagage in het geval van een ongeluk, brand of diefstal tijdens het reizen valt ten laste van de deelnemers. Als de verzekering van de deelnemer niet in het inschrijvingsformulier voorkomt, is de wedstrijd of zijn organisatie niet verantwoordelijk en dekt deze geen medische kosten.

9. Deelnemers aan de wedstrijd mogen tijdens de wedstrijd geen openbare optredens doen, met uitzondering van deze gepland door het Organiserend Comuité. Deze voorwaarde is geldig tot het einde van het galaconcert.

10. Overmacht. De wedstrijd kan worden geannuleerd of uitgesteld vanwege epidemieën, branden, aardbevingen, stakingen, oorlog, vertragingen van vluchten of andere transporten en andere gevallen van overmacht.

11. De kandidaat mag zijn eigen composities niet spelen.

12. De kandidaat moet de naam van de componist voorleggen, de volledige naam van de compositie, tonaliteit, opusnummer, de duur en de publicatie van elke compositie.

13. De kandidaat kan beslissen over de herhalingen in de compositie, op voorwaarde dat de totale duur van het werk de toegestane duur niet overschrijdt.

14. Wijzigingen in het ingezonden programma zijn niet toegestaan na 15 januari 2024, tenzij uitzonderlijk gecorrigeerd door het Organiserend Comité. Anders behoudt het organisatiecomité zich het recht voor om de kandidaat te diskwalificeren.

15. Na de wedstrijd kan het Organiserend Comité een concerttournee organiseren voor de winnaars, waar zij verplicht zijn om deel te nemen in onderlinge overeenstemming tussen winnaars en het Organiserend Comité

16. Als de kandidaat zijn / haar geplande uitvoering mist tijdens de ronde van de wedstrijd, is het aan het Organiserend Comité om de prestaties van de kandidaat tijdens de ronde opnieuw te plannen (of niet). Als het Organiserend Comité de mogelijkheid niet kan vinden om de voorstelling opnieuw te plannen, wordt de kandidaat automatisch uitgesloten van de competitie. Kandidaten moeten minimaal 1 uur voor hun geplande optreden in Piano Maene Brussel of La Salle philharmonique de Liège aanwezig zijn.

17. Het Organiserend Comité heeft het recht om een discipline of een leeftijdsgroep van de competitie te verwijderen. De kandidaten van de verwijderde discipline / leeftijdsgroep worden onmiddellijk op de hoogte gebracht van een dergelijke beslissing. Aanvraagkosten betaald door de kandidaten die al voor deze discipline of leeftijdsgroep waren voldaan, worden terugbetaald door de vereniging “Triomphe de l’Art, asbl”.

18. Deelname aan de competitie van muzikanten, juryleden, begeleiders en anderen betekent dat ze het eens zijn met alle bovenstaande voorwaarden. In het geval van overtreding van de voorwaarden van de wedstrijd behoudt het Organiserend Comité zich het recht voor om de persoon uit de wedstrijd te zetten, om de titel van winnaar, een diploma of een andere speciale prijs te behalen.

Reageren is niet mogelijk